Med mindre andet aftales, fastsættes vores salær på grundlag af en samlet vurdering af de forhold, der gør sig gældende i den konkrete sag. I vurderingen indgår den medgåede tid, de involverede værdier, arbejdets kompleksitet og art, sagens eventuelle hastende karakter, det med sagen forbundne ansvar og det opnåede resultat.

Vi giver gerne et overslag over honorarets forventede størrelse og orienterer herom, hvis overslaget overskrides.

Afholdte eksterne omkostninger i forbindelse med sagen faktureres løbende. Som eksempler på sådanne omkostninger kan nævnes udgifter til transport, ophold og større kopieringsopgaver.

Honoraret tillægges moms i henhold til gældende lovgivning.