NOVI Advokater er et kontorfællesskab mellem selvstændige advokatfirmaer.

Mikkel Baaring Lerche og Morten Lau Smith er hver især omfattet af en individuel advokatansvarsforsikring hos HDI Gerling.

Mikkel Baaring Lerche og Morten Lau Smith har hver især klientbankkonti i Danske Bank. Hverken Mikkel Baaring Lerche eller Morten Lau Smith hæfter for indestående på deres respektive klientkonti i tilfælde af bankens konkurs. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Vi er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Vi er beskikket af Justitsministeriet og er medlemmer af Advokatsamfundet, og den juridiske adresse er Toldbodgade 89, 1253 København K.